Statut
rdn logotyp youtubetwitterfacebook


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


ART. 1.

RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Razem Dla Niepełnosprawnych, zwane dalej RDN jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
 2. Razem Dla Niepełnosprawnych może używać skróconej nazwy: RDN.
 3. RDN działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.


ART. 2.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Siedzibą partii jest m. Malbork.
 2. RDN posiada osobowość prawną.
 3. RDN opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. RDN może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo - programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również z działającymi na terenie innych krajów.
 5. RDN może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym że:
  1. regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Komitet Polityczny RDN,
  2. przynależność przedstawicielstwa RDN za granicą przypisuje się do Zarządu Okręgowego RDN właściwego dla m. Malbork.


ART. 3.

SYMBOLE I ZNAKI

 1. RDN ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych Statutem.
 2. Komitet Polityczny RDN na wniosek Prezesa RDN może upoważnić inne osoby lub podmioty do używania, posługiwania się lub innego wykorzystywania nazwy, skróconej nazwy, odznak, barw, znaków i symboli graficznych RDN.


ROZDZIAŁ II. CELE RDN


ART. 4.

 1. „Razem Dla Niepełnosprawnych” poprzez udział w życiu publicznym zmierza do osiągnięcia  następujących celów:
  1. Ochrona i popularyzacja praw osób niepełnosprawnych zapisanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
  2. ograniczenie nierówności społecznych i ekonomicznych do poziomu gwarantującego  każdej osobie niepełnosprawnej realizację indywidualnych planów życiowych,
  3. zniesienia wszelkich barier ograniczających możliwości awansu społecznego i wszechstronnej aktywności zawodowej, kulturalnej oraz naukowej osób niepełnosprawnych,
  4. Zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju materialnego, w tym poprzez zaangażowanie państwa w tworzenie korzystnych rozwiązań sprzyjających aktywności zawodowej i aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  5. budowa klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelami, jak również między obywatelami a państwem.
 2. RDN dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez:
  1. udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w wyborach powszechnych do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego,
  2. wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność krajowych i europejskich władz publicznych,
  3. udział w debacie publicznej,
  4. przygotowywanie i przedstawianie programów, analiz i projektów aktów prawnych,
  5. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej między innymi poprzez sprzedaż tekstu statutu, programu, przedmiotów symbolizujących RDN i wydawnictw popularyzujących cele i działalność RDN.

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE RDN


ART. 5.

SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA

1.  Członkiem RDN może zostać osoba, która:

a)  posiada obywatelstwo polskie,

b)  ukończyła 18 lat,

c)  korzysta z pełni praw publicznych,

d)  zaakceptuje cele RDN, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz RDN.

2.  Członek RDN nie może należeć do innej partii politycznej, działać na jej rzecz albo kandydować do organów władzy publicznej z komitetu wyborczego innego niż komitet wyborczy RDN chyba, że na takie kandydowanie wyrazi zgodę Komitet Polityczny RDN na wniosek Prezesa RDN.

3.  O przyjęciu w poczet członków RDN decyduje Zarząd Koła.

4.  Przyjęcie w poczet członków RDN następuje po złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.

5.  Zarząd Koła podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków RDN na najbliższym zebraniu Zarządu Koła, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku nie podjęcia przez Zarząd Koła uchwały we wskazanym terminie, uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków RDN podejmuje właściwy Zarząd Okręgu.

6.  Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, kandydatowi przysługuje odwołanie do organu wyższego szczebla.

7.  W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków RDN, Zarząd Koła zobowiązany jest dostarczyć do właściwego Zarządu Okręgu oryginał deklaracji oraz oryginał uchwały o przyjęciu w poczet członków RDN.


ART. 6.

PRAWA CZŁONKA RDN

1. Członkom RDN przysługują równe prawa.

2. Członkowie RDN mają w szczególności prawo:

a) inicjowania i brania udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych RDN,

b) używania odznak organizacyjnych i legitymacji członkowskiej,

c) kształtowania programu RDN,

d) zgłaszania inicjatyw politycznych i społecznych organom RDN,

e) brania udziału w posiedzeniach organów RDN w sprawach ich dotyczących,

f)  odwołania się od decyzji ich dotyczących do organów wyższego szczebla,

g) wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym w skład organów RDN,

h) kandydowania zgodnie z decyzjami władz RDN w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez RDN,

i) Członkowie RDN mają prawo głosować według własnego sumienia w kwestiach światopoglądowych,

j) W kwestiach światopoglądowych nie obowiązuje dyscyplina partyjna,

k) Każdy członek RDN ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii oraz bierze pełną odpowiedzialność za wyrażane poglądy w kwestiach światopoglądowych.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów RDN przysługuje Członkowi po upływie 180 dni od dnia przyjęcia w poczet członków RDN.

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się:

a) do członków grupy inicjatywnej, którym czynne i bierne prawo wyborcze do organów Koła przysługuje po przyjęciu ich w poczet członków RDN.

5. Członek RDN

a) Może należeć tylko do jednego Koła RDN,

b) Może przenieść się do innego Koła RDN,  po uzyskaniu zgody Zarządu Koła do którego chce się przenieść członek RDN,

c) Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 5b), Zarządu Koła do którego chce się przenieść członek RDN zobowiązany jest do  poinformowania  o uzyskanej zgodzie, Zarząd Okręgu oraz Zarząd Koła, które dany członek chce opuścić.


ART. 7.

OBOWIĄZKI CZŁONKA

Członek RDN ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych na podstawie Statutu regulaminów oraz decyzji władz RDN,
 2. postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego,
 3. postępowania zgodnego z programem, linią polityczną i interesem politycznym RDN,
 4. realizowania programu partii,
 5. popularyzowania działalności RDN i dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania,
 6. sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków w RDN,
 7. terminowego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich,
 8. uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi zamierzeniami RDN w:

h1) kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów,

h2) międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych akcjach społeczno-politycznych RDN.

 1. dbania o pozytywny wizerunek i dobre imię RDN,
 2. członek RDN jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań, które zwiększają zaufanie członków społeczności lokalnych do RDN.


ART. 8.

UTRATA CZŁONKOSTWA RDN

1.  Utrata członkostwa RDN następuje wskutek:

a)  rezygnacji z członkostwa, złożonej w formie pisemnej Zarządowi Koła, do którego należy członek,

b)  wykreślenia z rejestru członków,

c)  śmierci,

d)  prawomocnego orzeczenia przez Sąd Koleżeński kary wykluczenia z RDN,

e)  rozwiązania terenowej jednostki RDN i nie przystąpienia w terminie 30 dni przez członka rozwiązanej jednostki do dowolnego Koła RDN,

f)   prawomocnego wyroku sądowego pozbawiającego członka RDN pełni praw publicznych.

2.  Wykreślenia z rejestru członków, może dokonać Zarząd Krajowy po stwierdzeniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich zapłaty przez Zarząd Koła lub Zarząd Okręgu i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu lub w przypadku naruszania przez członka określonych w Statucie obowiązków.

3.  Z wnioskiem do Zarządu Krajowego o wykreślenie z rejestru członków RDN może zwrócić się Zarząd Koła, Zarząd Okręgu, lub Prezes RDN Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie.

4.  Uchwała Zarządu Krajowego w sprawie wykreślenia z rejestru członków na podstawie 8ust.7 jest ostateczna.

5.  Członek RDN może z ważnych powodów zawiesić na czas określony swoje członkostwo w RDN, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

6.  Wniosek o zawieszenie członkostwa należy zgłosić na piśmie do Zarządu Koła podając powody uzasadniające wniosek i czas, na który nastąpić ma zawieszenie członkostwa.

7.  Członek RDN może zostać ukarany przez Sąd Koleżeński za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał organów RDN, postępowanie w sposób sprzeczny z programem RDN, działanie na szkodę RDN oraz dopuszczanie się czynów nieetycznych lub hańbiących.

8.  Karami wymierzanymi przez Sąd Koleżeński są:

a)  upomnienie,

b)  nagana,

c)  zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 2 lat,

d)  wykluczenie z RDN.

9.  Od ostatecznych decyzji organów RDN w sprawach wynikających z członkostwa w RDN, członkowie mogą odwoływać się do sądów powszechnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.

10. Osoba wykluczona z RDN może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków RDN, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia kary wykluczenia.

11. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy, może podjąć w stosunku do członka RDN, przeciwko któremu został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Koleżeńskiego, uchwałę o tymczasowym zawieszeniu w prawach członka, do czasu wydania prawomocnego wyroku przez Sąd Koleżeński.

12. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych funkcji oraz utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w RDN, a także zakaz ubiegania się z rekomendacji RDN o mandat w organach władzy publicznej.

13. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed Sądem Koleżeńskim.

14. Nabycie czynnego i biernego prawa wyborczego do organów RDN następuje automatycznie po upływie okresu trwania zawieszenia.


ROZDZIAŁ IV. WŁADZE RDN 


ART. 9.

ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW RDN

 1. Organy RDN działają w oparciu o przyjęte przez siebie regulaminy, zgodnie z programem RDN.
 2. Organy RDN wyrażają swoją wolę w drodze uchwał.
 3. Uchwały podejmowane przez organy RDN są wiążące dla organów niższego szczebla oraz dla członków RDN.
 4. Uchwały organów RDN zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku oddania w głosowaniu równej ilości głosów „za” i głosów „przeciw” decyduje głos przewodniczącego organu danego szczebla.
 6. Podjęcie uchwały przez kolegialny organ RDN wymaga uprzedniego zawiadomienia wszystkich członków tego organu o terminie posiedzenia. Zawiadomienie może być dokonane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na 72 godziny przed planowanym terminem posiedzenia.
 7. Głosowania w sprawach, wyboru i odwołania członków organów RDN są tajne.
 8. Uchwały podejmowane przez organy RDN przekazywane są do organów wyższego szczebla niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, w celu ich zarejestrowania. W przypadku nie przekazania uchwały w powyższym terminie jest ona niewiążąca.
 9. Odwołanie od uchwał organów RDN przysługuje do organów wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały chyba, że uchwała została podjęta przez organ RDN na szczeblu krajowym.
 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.
 11. Kadencja organów RDN trwa 4 lata.
 12. Kadencja członków organów RDN powołanych w czasie trwania kadencji, o której mowa w ust. 11, kończy się wraz z końcem kadencji tych organów.
 13. Osoby zajmujące stanowiska w organach RDN wykonują swą funkcję nieodpłatnie.


ART. 10.

FUNKCJE RDN

1.  Nie można łączyć następujących funkcji w RDN :

a)  Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej z jakąkolwiek inną funkcją,

b)  członka Okręgowej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej z jakąkolwiek inną funkcją

c)  członkostwa w Zarządzie Koła z członkostwem w Zarządzie Okręgu,

d)  Przewodniczącego Okręgu z członkostwem w Zarządzie Krajowym za wyjątkiem jednego rekomendowanego przez Prezesa RDN Przewodniczącego Okręgu,

e)  członkostwa w Zarządzie Koła, Zarządzie Okręgu, z członkostwem w Zarządzie Krajowym.

2.  Parlamentarzysty RDN z funkcjami:

a)  Przewodniczącego Okręgu,

b)  Przewodniczącego Koła,

c)  członka Okręgowej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej,

d)  członka Sądu Koleżeńskiego.

3.  W przypadku wyboru na funkcję w organach RDN nie podlegające łączeniu, osoba której to dotyczy, jest zobowiązana do złożenia, w przeciągu 14 dni od dnia wyboru, organowi odpowiedniego szczebla, rezygnacji z jednej z aktualnie pełnionych funkcji.

4.  W przypadku zmniejszenia liczebności członków danego organu kolegialnego RDN może nastąpić uzupełnienie składu.

5.  W przypadku rezygnacji lub wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwią pełnienie funkcji Przewodniczącemu danego organu, cały ten organ ulega rozwiązaniu. W takiej sytuacji odpowiedzialność za przeprowadzenie nowych wyborów przejmuje zarząd wyższego szczebla lub powołany pełnomocnik.

6.  W przypadku rezygnacji lub wystąpienia innych okoliczności które uniemożliwią pełnienie funkcji prezesowi RDN, Zarząd Krajowy RDN nie ulega rozwiązaniu. W takim przypadku Zarząd Krajowy ma obowiązek zwołania Kongresu Krajowego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia rezygnacji lub wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią pełnienie funkcji Prezesowi RDN.


ROZDZIAŁ V. STRUKTURY RDN


ART. 11.

1.  Władzami RDN są:

a)  Kongres Krajowy,

b)  Krajowa Rada Polityczna,

c)  Zarząd Krajowy,

d)  Prezes RDN,

e)  Krajowa Komisja Rewizyjna,

f)   Koleżeński Sąd Dyscyplinarny.

2.  Terenowymi jednostkami RDN są Okręgi i Koła RDN.

3.  Okręgi obejmują zasięgiem swego działania okręgi wyborcze do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

a)  Okręg RDN obejmuje minimum 15 kół RDN,

b)  do czasu spełnienia warunku określonego  w art. 11 ust.3 pkt. A, Zarząd RDN zobowiązany jest do podjęcia uchwały łączącej okręgi RDN lub do uchwały  powołującej Pełnomocnika Okręgu  w miejsce Zarządu Okręgu i Przewodniczącego Okręgu wykonującego ich uprawnienia,

c)  Zadaniem Pełnomocnika Okręgu jest bieżąca organizacja działalności struktur RDN na obszarze Okręgu. Pełnomocnik Okręgu koordynuje pracę Okręgu oraz podejmuje czynności, których celem jest wybór właściwych władz Okręgu,

d)  W przypadku podjęcia uchwały łączącej Okręgi ilość delegatów na Kongres Krajowy określa Ust. 16.

4.  Koła terytorialne obejmują zasięgiem działania teren gminy, w której jest siedziba koła, lub teren kilku sąsiadujących ze sobą gmin, z siedzibą w jednej z nich.

5.  Koła działające w miastach na prawach powiatu obejmują swoim zasięgiem jednostki pomocnicze lub okręgi do rady miasta.

6.  Nie tworzy się kół na obszarze działania innego koła.

7.  Koło RDN liczy minimum 7 członków.

8.  Koło RDN tworzone jest na podstawie uchwały lokalnej grupy inicjatywnej uchwałą właściwego Zarządu Okręgu.

9.  W przypadku nie podjęcia uchwały o utworzeniu Koła przez Zarząd Okręgu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały lokalnej grupy inicjatywnej, uchwałę o utworzeniu Koła może podjąć Zarząd Krajowy.

10. Szczegółowy tryb tworzenia Kół określi uchwała Krajowej Rady Politycznej.

11. Rozwiązanie Koła RDN, dokonywane jest uchwałą Zarządu Okręgu lub uchwałą Zarządu Krajowego w przypadku gdy:

a)  liczba członków Koła RDN spadnie poniżej 7 członków,

b)  Koło RDN zaniechało działalności statutowej, w szczególności nie odbywają się zebrania członków Koła oraz Zarządu Koła.

12. Zmiana obszaru działania Koła RDN, dokonywana jest uchwałą Zarządu Okręgu w przypadku gdy:

a)  ten sam obszar objęty jest lub miałby być objęty zakresem działania, co najmniej dwóch kół,

b)  Zarząd Koła złoży wniosek do Zarządu Okręgu o rozszerzenie obszaru działania o obszar nie objęty zakresem działania innego Koła RDN.

13. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Krajowy, Zarząd Okręgu może powołać komisarza koła, którego uprawnienia są takie same jak Zarządu Koła i Przewodniczącego Koła. Z chwilą powołania komisarza koła obowiązki i kompetencje Zarządu Koła i Przewodniczącego Koła ulegają na ten okres zawieszeniu.

14. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy może powołać komisarza okręgu, którego uprawnienia są takie same jak Zarządu Okręgu i Przewodniczącego Okręgu. Z chwilą powołania komisarza okręgu obowiązki i kompetencje Zarządu Okręgu i Przewodniczącego Okręgu ulegają na ten okres zawieszeniu.

15. Komisarz nie może sprawować swojej funkcji dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Jeśli po upływie wskazanego okresu nie zostanie wybrany nowy zarząd, kompetencje i obowiązki zawieszonego organu ulegają odwieszeniu.

16. Delegaci na Kongres Krajowy wybierani są według zasady 1 na 50 członków okręgu jednak nie mniej niż jeden i nie więcej niż określona prawem liczba mandatów poselskich wybieranych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w danym Okręgu.

17. Delegaci na Kongres Krajowy wybierani są przez Kongresy Okręgowe zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

18. Mandat Delegata na Kongres Krajowy może być sprawowany wyłącznie osobiście.

19. Mandaty delegatów na Kongres Krajowy zachowują ważność po zakończeniu Kongresu, aż do zwołania kolejnych wyborów delegatów w okręgach.

20. W przypadku rezygnacji z mandatu Delegata lub utraty przez Delegata członkostwa w RDN w trakcie trwania kadencji, jego miejsce podlega uzupełnieniu w drodze kooptacji dokonywanej przez Koło do którego należał Delegat. W takim przypadku o wyborze nowego delegata decyduje Zebranie Członków Koła.

21. W Kongresie Krajowym udział biorą:

a)  delegaci wybrani na Kongres Krajowy,

b)  członkowie Krajowej Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c)  Założyciele RDN.

22. Do wyłącznych kompetencji Kongresu Krajowego RDN należy:

a)  wnioskowanie do Prezesa RDN, zmian do Statutu RDN zgodnie z Regulaminem Kongresu uchwalanym przez Zarząd Krajowy RDN,

b)  wybór Przewodniczącego Kongresu i jego zastępców oraz Komisji Kongresu,

c)  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d)  udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowemu na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

e)  wybór i odwołanie Prezesa RDN bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ¾ osób uprawnionych do głosowania,

f)   wybór i odwołanie na wniosek Prezesa RDN Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,

g)  wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,

h)  uchwalenie statutu i zmian w statucie na wniosek Prezesa RDN,

i)   podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w statucie do kompetencji Kongresu Krajowego.

23. Posiedzenie Kongresu Krajowego  zwołuje z własnej inicjatywy  Prezes RDN co najmniej raz na cztery lata, lub na wniosek:

a)  Zarządu Krajowego,

b)  Krajowej Komisji Rewizyjnej,

c)  co najmniej 50% członków Krajowej Rady Politycznej,

d)  Na jednomyślny wniosek założycieli RDN będących członkami RDN.

24. Zwołanie posiedzenia Kongresu  Krajowego RDN w trakcie jego kadencji, nie przerywa kadencji władz i organów RDN wybieranych przez Kongres  Krajowy.

25. Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą RDN w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu.

a)  Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje i przewodniczy jej obradom Prezes RDN lub upoważniony przez niego Wiceprezes RDN, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a1) Krajowej Komisji Rewizyjnej,

a2) Koła, Klubu Parlamentarnego RDN,

a3) co najmniej połowy członków Rady Politycznej.

b)  Na posiedzeniu Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:

b1) Prezesowi RDN,

b2) Radzie Politycznej,

b3) grupie co najmniej 10 członków Rady.

c)  Prezes RDN lub upoważniony przez niego Wiceprezes RDN podpisuje uchwały Rady Politycznej.

26. Krajowa Rada Polityczna RDN składa się z:

a)  Prezesa RDN,

b)  Członków Zarządu Krajowego,

c)  Przewodniczących Okręgów,

d)  Parlamentarzystów RDN,

e)  Do 30 członków zwykłych wybieranych przez pozostałych członków Krajowej Rady Politycznej,

f)   w pracach Rady Politycznej może uczestniczyć: Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, Przewodniczący Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

g)  Założyciele RDN, mogą wskazać maksymalnie 5  osób   do rady politycznej z pośród osóbtworzących Grupę inicjatywną RDN.

27. Do obowiązków i kompetencji Krajowej Rady Politycznej należy:

a)  uchwalanie regulaminu Krajowej Rady Politycznej,

b)  przygotowanie programu i kierunków działania RDN zgodnie z uchwałami Kongresu,

c)  podejmowanie uchwał w sprawach z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej,

d)  wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa RDN członków Zarządu Krajowego:

d1) Wiceprezesów RDN,

d2) Skarbnika RDN,

d3) członków Komitetu Politycznego,

d4) Przewodniczącego Komisji dyscyplinarnej.

e)  rekomendowanie kandydatów na członków Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,

f)   podejmowanie uchwał w sprawie zasad tworzenia list wyborczych RDN,

g)  rekomendowanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

h)  podejmowanie uchwał politycznych dotyczących zawierania przez RDN koalicji wyborczych oraz współpracy z innymi partiami i organizacjami pozarządowymi,

i)   podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu konsultacji z członkami RDN w istotnych sprawach z zakresu polityki krajowej,

j)   przygotowywanie propozycji zmian w Statucie RDN i wnioskowanie do Prezesa RDN o zgłoszenia propozycji zmian na Kongresie Krajowym,

k)  podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Krajowej Rady Politycznej niniejszym statutem,

l)   uchwalanie ordynacji wyborczej do władz RDN, zasad postępowania dyscyplinarnego,

ł)   powoływanie zespołów problemowych Rady, Rzecznika Prasowego, Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego oraz Pełnomocnika Wyborczego i Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego RDN,

m) dokonywanie na wniosek Prezesa RDN wiążącej wykładni Statutu,

n)  przeprowadzanie audytu organizacyjnego,

o)  Prezes RDN może podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Rady  Politycznej. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na najbliższym jego posiedzeniu.

28. Pracami Krajowej Rady Politycznej kieruje Prezydium Krajowej Rady Politycznej w oparciu o regulamin Krajowej Rady Politycznej. Do kompetencji Prezydium Krajowej Rady Politycznej w szczególności należy:

a)  przygotowywanie projektów planów pracy Krajowej Rady Politycznej,

b)  ustalanie porządku posiedzeń Krajowej Rady Politycznej,

c)  czuwanie nad przygotowaniem posiedzeń.

29. Prezydium Krajowej Rady Politycznej składa się

a)  Przewodniczącego Krajowej Rady Politycznej RDN,

b)  3 Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Politycznej,

c)  5 członków Prezydium Krajowej Rady Politycznej wybieranych przez członków Krajowej Rady Politycznej.

30. W skład Zarządu Krajowego wchodzi od 5 do 20 osób, tj.:

a)  Prezes RDN,

b)  Wiceprzewodniczący RDN,

c)  Sekretarz Zarządu Krajowego,

d)  Skarbnik Zarządu Krajowego,

e)  Członkowie Zarządu Krajowego.

31. Do obowiązków Zarządu Krajowego należy:

a)  kierowanie bieżącą działalnością RDN i reprezentowanie na zewnątrz,

b)  wykonywanie uchwał Kongresu Krajowego i Krajowej Rady Politycznej,

c)  ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej, legitymacji członkowskiej,

d)  ustalanie rodzaju i wysokości poszczególnych składek członkowskich RDN,

e)  sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności dla Kongresu Krajowego.

f)   planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

g)  Zarządzanie majątkiem RDN,

h)  Zarząd podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i niemajątkowych w formie uchwał.

i)   Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej1/ 2 Członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

j)   Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu RDN uprawniony jest Zarząd. Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego powyżej kwoty 500000 złotych wymaga zgody Komisji Rewizyjnej.

k)  RDN w sprawach majątkowych reprezentowane jest przez dwóch Członków               

     Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

l)   RDN w sprawach niemajątkowych reprezentowane jest przez dwóch Członków   

     Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

m) Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju,

    zastrzeżonych do jego kompetencji.   

32. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:

a)  występowanie z wnioskiem o zwołanie Kongresu Krajowego RDN,

b)  ostateczne zatwierdzanie list wyborczych kandydatów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i Sejmików Wojewódzkich,

c)  ostateczne zatwierdzanie kandydatów na Prezydentów miast,

d)  ustalanie sposobu tworzenia list kandydatów do Parlamentu Europejskiego,

e)  powoływanie rad programowych,

f)   podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Okręgów RDN,

g)  podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia członków z rejestru członków,

h)  podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania przedstawicielstw RDN za granicą,

i)   podejmowanie uchwał, na wniosek Krajowej Rady Politycznej o członkostwie RDN w krajowych i międzynarodowych organizacjach zrzeszających partie polityczne i inne organizacje o podobnych celach i założeniach programowych oraz o współpracy RDN z takimi organizacjami,

j)   uchylanie w każdym czasie uchwał władz niższego szczebla sprzecznych z obowiązującym prawem, Statutem RDN lub uchwałami wydanymi na jego podstawie, programem RDN lub sprzecznych z interesem politycznym RDN,

k)  powoływanie zespołów eksperckich i sekcji RDN,

l)   powoływanie Komisarza okręgu,

ł)   wyrażanie zgody w przedmiocie powołania komisarza koła na wniosek Zarządu Okręgu,

m) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej właściwości innych organów RDN.

33. Na czele Zarządu Krajowego stoi Prezes RDN, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji Przewodniczącego RRDN należy także:

a)  kierowanie bieżącymi sprawami RDN,

b)  kierowanie pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących,

c)  kierowanie pracami Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego,

d)  zwoływanie i proponowanie porządku obrad Kongresu Krajowego,

e)  zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Krajowego, nie rzadziej niż raz na miesiąc,

f)   realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej,

g)  zwoływanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w terminie 60 dni od ich wybrania,

h)  ustalanie liczby członków Zarządu Krajowego,

i)   wnioskowanie do Krajowej Rady Politycznej o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu Krajowego,

j)   zapraszanie gości i osób z głosem doradczym na posiedzenia Zarządu oraz Krajowej Rady Politycznej,

k)  wnioskowanie w szczególnie uzasadnionych wypadkach do Zarządu Krajowego o dokonanie zmian na listach kandydatów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i sejmików województwa,

l)   upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego RDN,

ł)   przygotowywanie i zgłaszanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu RDN,

m) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów RDN w tym w sprawie:

m1) regulaminów władz RDN,

m2) wyboru, powoływania i odwoływania członków władz RDN.

n)  określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesów RDN, Skarbnika RDN,

o)  koordynacja działań związanych z akcjami społecznopolitycznymi podejmowanymi przez RDN,

p)  ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu do struktur RDN,

r)  ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji osobowej w RDN oraz zakresu danych objętych ewidencją,

s)  powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu RDN przez kongres krajowy,

t)  Prezes RDN może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi RDN.

34. Sekretarz Zarządu Krajowego koordynuje i nadzoruje działania terenowych jednostek organizacyjnych RDN. Do kompetencji Sekretarza Zarządu Krajowego należy:

a)  współpraca z terenowymi jednostkami organizacyjnymi RDN,

b)  wnoszenie do Zarządu Krajowego spraw związanych z funkcjonowaniem terenowych jednostek organizacyjnych RDN,

c)  zapewnienie technicznych, lokalowych i personalnych warunków funkcjonowania organów krajowych RDN oraz kontaktu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi RDN,

d) prowadzenie i aktualizowanie Centralnego Rejestru Członków.

35. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby tj.:

a)  Przewodniczący Komisji,

b)  Wiceprzewodniczący Komisji,

c)  Sekretarz Komisji.

36. Do obowiązków Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

a)  wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji,

b)  bieżąca kontrola działalności finansowej RDN,

c)  występowanie z wnioskami pokontrolnymi,

d)  sporządzanie sprawozdania dla Kongresu Krajowego RRDN i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,

e)  uchwalanie regulaminu działania komisji rewizyjnych RDN,

f)   nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.

g)  Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania majątkowego powyżej kwoty 500000 złotych.

37. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozstrzygania spraw, o których mowa w § 8 ust. 7 Statutu oraz sporów między członkami RDN.

38. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Rzecznicy Dyscypliny Partyjnej po jednym z każdego okręgu.

39. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie:

a)  Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,

b)  maksymalnie trzech Wiceprzewodniczących Sądu,

c)  maksymalnie dwóch Sekretarzy Sądu.

40. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

a)  wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Sądu,

b)  prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w pierwszej i drugiej instancji,

c)  uchwalanie regulaminu działania Sądów Koleżeńskich RDN,

d) prowadzenie rejestru postępowań i orzeczeń,

e)  sporządzanie sprawozdania ze swej działalności na Kongres Krajowy.

41. W pierwszej instancji orzeka Sąd Koleżeński w składzie 3 osobowym.

42. W drugiej instancji orzeka Sąd Koleżeński w składzie 5 osobowym, który rozpatruje odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji.

43. Wniosek o ukaranie do Sądu Koleżeńskiego może złożyć każdy członek RDN.

44. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego może złożyć obwiniony członek RDN, wnioskujący o ukaranie członek RDN, Przewodniczący Okręgu oraz Prezes RRDN lub inny członek Zarządu Krajowego.

45. Członkowie Sądu Koleżeńskiego którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydali zaskarżone orzeczenie podlegają wyłączeniu z mocy prawa od orzekania w instancji odwoławczej w danej sprawie.

46. Członkowie Sądu Koleżeńskiego podlegają wyłączeniu z mocy prawa, w sprawach w których obwiniony, wnioskujący o ukaranie, lub osoba uprawniona zgodnie z ust. 8 składająca odwołanie jest członkiem tego samego okręgu co członek składu orzekającego.

47. Skład orzekający Sądu wyznaczany jest przez Przewodniczącego Sądu lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.

48. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego, którzy wyznaczali członków składu orzekającego dla danej sprawy, wyłączeni są z mocy prawa od orzekania w danej sprawie.

49. W trakcie trwania kadencji Rada Polityczna może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa RDN na okres do trzech miesięcy spośród Wiceprezesów RDN w przypadku, gdy Prezes RDN:

a)  zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w RDN,

b)  czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.

50. Równocześnie z wyborem pełniącego obowiązki Prezesa RDN, Rada Polityczna zwołuje posiedzenie Kongresu, który dokona wyboru na wakujące stanowisko.

51. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa RDN posiada takie same prawa i obowiązki jak Prezes RDN.


ART. 12.

ORGANY OKRĘGOWE RDN

1. Organami RDN w Okręgu są:

a)  Kongres Okręgowy,

b)  Zarząd Okręgu,

c)  Przewodniczący Okręgu,

d)  Okręgowa Rada Polityczna,

e)  Okręgowy Rzecznik Dyscypliny Partyjnej,

f)   Okręgowa Komisja Rewizyjna.

2.  W Kongresie Okręgowym udział biorą wszyscy członkowie RDN z terenu danego okręgu posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do organów RDN.

3.  Do Kompetencji Kongresu Okręgowego należy:

a)  uchwalanie regulaminu obrad Kongresu Okręgowego,

b)  wybór trzy osobowego Prezydium Kongresu, w tym Przewodniczącego Kongresu Okręgowego, oraz komisji zjazdowych,

c)  wybór Przewodniczącego Okręgu bezwzględną większością głosów,

d)  ustalanie liczby członków Zarządu Okręgu,

e)  wybór wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu Okręgu, przy czym wybór sekretarza, skarbnika i wiceprzewodniczących następuje na wniosek Przewodniczącego Okręgu,

f)  wybór członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

g)  wybór delegatów na Kongres Krajowy,

h)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do obowiązków Kongresu Okręgowego Statutem RDN.

4.  Kongres Okręgowy zwołuje Przewodniczący Okręgu z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek:

a)  Zarządu Okręgu,

b)  więcej niż ½ Zarządów Kół z terenu Okręgu,

c)  Zarządu Krajowego.

5.  Przewodniczący Okręgu zwołuje Kongres Okręgowy w terminie 30 dni po doręczeniu wniosku w tej sprawie. W razie niezwołania Kongresu Okręgowego w powyższym terminie Kongres Okręgowy zwołuje w terminie kolejnych 14 dni Zarząd Krajowy.

6.  W skład Zarządu Okręgu wchodzi od 5 do 10 członków w tj:

a)  Przewodniczący Okręgu,

b)  Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu w przypadku pięcioosobowego Zarządu Okręgu lub dwóch Wiceprzewodniczących w przypadku co najmniej sześcioosobowego Zarządu Okręgu,

c)  Sekretarz Zarządu Okręgu,

d)  Skarbnik Zarządu Okręgu,

e)  Członkowie Zarządu Okręgu.

7.  Do obowiązków Zarządu Okręgu należy:

a)  prowadzenie bieżących spraw i kierowanie strukturami RDN w Okręgu,

b)  tworzenie i rozwiązywanie Kół na terenie Okręgu oraz określanie i zmiana ich terytorialnego zasięgu działania,

c)  uchylanie uchwał i decyzji Zarządów Kół z terenu Okręgu, w przypadku gdy są sprzeczne z prawem lub niezgodne z programem RDN,

d) przechowywanie oryginałów uchwał w sprawie powołania kół RDN na terenie okręgu oraz oryginalnych deklaracji członkowskich członków z terenu okręgu, po spełnieniu wymogów formalnych przewidzianych prawem.

8.  Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

a)  przygotowanie programu działania struktur Okręgowych RDN,

b)  negocjowanie z koalicjantami i ruchami społecznymi poparcia RDN dla kandydatów na prezydentów miast,

c)  zwoływanie Zebrania członków kół w razie nie zwołania go przez Przewodniczącego koła w statutowo przewidzianym terminie,

d)  rekomendowanie spośród osób przedstawionych przez Koła RDN kandydatów na starostę i wicestarostę,

e)  powoływanie Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej,

f)   powoływanie okręgowych zespołów roboczych,

g)  podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu prawyborów - w porozumieniu z Zarządem Krajowym,

h)  ustalanie list wyborczych kandydatów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywanie ich Zarządowi Krajowemu do ostatecznego zatwierdzenia,

i)   zatwierdzanie list kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów,

j)   ustalanie list kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów na terenach nie wchodzących w zakres działania żadnego Koła RDN,

k)  ustalanie spośród osób zgłoszonych przez Koła RDN listy kandydatów do Rad Powiatowych,

l)   rekomendowanie kandydatów na Prezydentów Miast oraz przekazywanie ich nazwisk Zarządowi Krajowemu do ostatecznego zatwierdzenia,

ł)   powoływanie komisarza koła, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zarząd Krajowy,

m) podejmowanie uchwał w sprawach o zasięgu okręgowym nie zastrzeżonych w Statucie do wyłącznej właściwości innych władz RDN,

9.  Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje Przewodniczący Okręgu nie rzadziej niż raz na miesiąc.

10. Pracami Zarządu Okręgu kieruje Przewodniczący Okręgu, do którego kompetencji należy:

a)  zwoływanie i proponowanie porządku obrad Kongresu Okręgowego,

b)  zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Okręgu,

c)  zwoływanie i proponowanie porządku obrad Okręgowej Rady Politycznej,

d)  upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego Okręgu,

e)  reprezentowanie okręgu w Krajowej Radzie Politycznej,

f)   reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Okręgu.

11. W skład Okręgowej Rady Politycznej wchodzą:

a)  Przewodniczący Okręgu,

b)  Członkowie Zarządu Okręgu,

c)  Przewodniczący Kół z terenu danego okręgu,

d)  Parlamentarzyści RDN z terenu danego okręgu,

e)  członkowie organów wykonawczych na szczeblu gminnym i powiatowym będący członkami RDN,

f)   Przewodniczący Klubu Radnych RDN w Radach Gmin z terenu danego okręgu będący członkami RDN,

g)  Przewodniczący Klubu Radnych RDN w Radach Miast na prawach powiatu z terenu danego okręgu będący członkami RDN.

12. Zwoływanie obrad, przygotowywanie i prowadzenie zebrań Okręgowej Rady Politycznej należy do Przewodniczącego Okręgu.

13. Do kompetencji Okręgowej Rady Politycznej należy:

a)  opiniowanie kierunków działania RDN w okręgu,

b)  przygotowywanie okręgowych programów wyborczych,

c)  wyrażanie opinii i stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących działalności RDN w okręgu,

d)  rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Przewodniczącego Okręgu i członków RDN w okręgu,

e)  proponowanie do Zarządu Okręgu, wspólnych działań kół o zasięgu okręgowym,

f)   opiniowanie list kandydatów do Rad Powiatu w wyborach samorządowych przedłożonych przez Zarząd Okręgu,

g)  opiniowanie listy kandydatów do organu stanowiącego na szczeblu gminnym przedłożonych przez Zarząd Okręgu,

h)  opiniowanie kandydatów do organu wykonawczego na szczeblu gminnym,

i)   opiniowanie propozycji list w wyborach do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej przedłożonych przez Zarząd Okręgu.

14. Zarząd Okręgu powołuje Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej.

15. Do kompetencji Okręgowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej należy:

a)  monitorowanie niezgodnego ze Statutem lub obowiązującym prawem, nieetycznego postępowania członków RDN,

b)  składanie do Sądu Koleżeńskiego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 15 pkt.A.,

c)  składanie organowi przez który został powołany sprawozdań ze swojej działalności.

16. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób tj.:

a)  Przewodniczący Komisji,

b)  Wiceprzewodniczący Komisji,

c)  Sekretarz Komisji.

17. Do obowiązków Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

a)  wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza komisji,

b)  bieżąca kontrola działalności finansowej organów RDN w Okręgu,

c)  występowanie z wnioskami pokontrolnymi,

d)  realizacja zadań zleconych przez Krajową Komisję Rewizyjną.

18. Wnioski pokontrolne kierowane są do jednostki kontrolowanej i przekazywane do wiadomości właściwego Zarządu Okręgu i Zarządu Krajowego RDN.

19. Przewodniczący Komisji jest wybierany na pierwszym zebraniu członków Komisji, zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu Okręgu.

20. Członkiem władz okręgowych może być wyłącznie  członek RDN z terenu działania właściwych władz.


ART. 13.

KLUBY I ICH ORGANY

 1. Organami Koła RDN są:
  1. Zebranie Członków Koła,
  2. Zarząd Koła,
  3. Przewodniczący Koła.
 2. Do obowiązków Zebrania Członków Koła należy:
  1. wybór Przewodniczącego Koła bezwzględną większością głosów,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu Koła, przy czym wybór Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika następuje na wniosek Przewodniczącego Koła,
  3. zatwierdzanie programu działania Koła RDN,
  4. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do obowiązków tego organu niniejszym statutem lub uchwałami organów wyższego szczebla,
  5. wybór Delegata na Kongres Krajowy w przypadkach określonych niniejszym Statutem.
 3. Zebranie Członków Koła zwołuje Przewodniczący Koła z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia w tej sprawie wniosku złożonego przez:
  1. Zarządu Koła,
  2. Więcej niż ½ Członków Koła,
  3. Zarządu Okręgu.
 4. W skład Zarządu Koła wchodzą:
  1. Przewodniczący Koła,
  2. Wiceprzewodniczący Koła,
  3. Sekretarz Koła,
  4. Skarbnik Koła,
  5. do 3 członków Zarządu Koła.
 5. Do obowiązków Zarządu Koła należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Koła RDN,
  2. przygotowanie programu działania Koła RDN,
  3. czuwanie nad realizacją obowiązku terminowego opłacania składek przez członków Koła RDN,
  4. przechowywanie kopii deklaracji członkowskich,
  5. pozyskiwanie członków RDN.
 6. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  1. ustalanie listy kandydatów do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym,
  2. ustalanie kandydatów na wójtów i burmistrzów w gminach objętych obszarem działania koła i przekazywanie ich Zarządowi Okręgu do ostatecznego zatwierdzenia,
  3. proponowanie kandydatów do Rad Powiatu,
  4. proponowanie Zarządowi Okręgu, kandydatów na listy wyborcze w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich.
 7. Pracami Zarządu Koła kieruje Przewodniczący Koła, do którego obowiązków należy:
  1. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zebrania Członków Koła,
  2. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Koła,
  3. upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego Koła,
  4. zdawanie relacji Zarządowi Koła z tematów sesji rady miasta i gminy.
 8. W Kołach liczących mniej niż 15 członków w miejsce Zarządu Koła i Przewodniczącego Koła powołuje się Pełnomocnika Koła wykonującego ich uprawnienia.
 9. Zadaniem Pełnomocnika Koła jest bieżąca organizacja działalności struktur RDN na obszarze Koła. Pełnomocnik Koła koordynuje pracę Koła oraz podejmuje czynności, których celem jest wybór właściwych władz Koła.

 

ROZDZIAŁ VI. SPRAWY MAJĄTKOWE


ART. 14.

 1. Majątek RDN powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.
 2. Organem uprawnionym do prowadzenia gospodarki finansowej, zaciągania zobowiązań majątkowych jest Zarząd Krajowy.


ART. 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie czynności przewidziane Statutem RDN w szczególności głosowania nad uchwałami mogą odbywać się drogą teleinformatyczną za pomocą zatwierdzonych i udostępnionych przez Zarząd Krajowy narzędzi informatycznych.
 2. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego  organu RDN posiedzenia tego organu w statutowym terminie, uprawnienie do zwołania oraz poprowadzenia posiedzenia nabywa Wiceprzewodniczący tego organu oraz Przewodniczący organu wyższego szczebla.
 3. W przypadku braku wymaganej liczby członków w wyniku czego warunek postawiony w art. 9 ust.4 nie zostanie spełniony w pierwszym terminie, posiedzenie organu może się odbyć w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu, i może podejmować wiążące uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Drugi termin posiedzenia może być wyznaczony nie wcześniej niż na 14 dni od terminu pierwszego posiedzenia.
 4. W przypadku rozwiązania Okręgu RDN, rozwiązaniu ulegają wszystkie jego organy oraz wszystkie Koła istniejące na terenie tego Okręgu wraz z ich organami.
 5. Do czasu zwołania pierwszego Kongresu Okręgowego RDN, funkcję organów Okręgu pełni Komisarz powołany przez Zarząd Krajowy na wniosek Prezesa RDN.
 6. W przypadku, gdy organ RDN za wyjątkiem Zarządu Krajowego, lub skład Sądu Koleżeńskiego, obowiązany do rozpatrzenia odwołania w sytuacji określonej statutem, nie zajmie stanowiska w przewidzianym terminie, sprawę uznaje się za zakończoną zgodnie z żądaniem odwołującego się. W razie zbiegu odwołań na korzyść i na niekorzyść członka RDN, którego sprawa bezpośrednio dotyczy, sprawę uznaje się za zakończoną na jego korzyść.
 7. Zarząd Krajowy RDN określa zasady ogłaszania i doręczania uchwał, orzeczeń Sądów Koleżeńskich oraz odwołań. Doręczenia uchwał i orzeczeń mogą odbywać się za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zarząd Krajowy.
 8. Połączenie RDN z inną partią lub partiami politycznymi może nastąpić na podstawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 9. Treść porozumienia jest ustalana przez Zarząd Krajowy RDN i wymaga zatwierdzenia przez Krajową Radę Polityczną RDN, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ członków.
 10. Uchwałę o rozwiązaniu RDN może podjąć Kongres Krajowy RDN, większością 2/3% głosów w obecności co najmniej połowy członków Kongresu.
 11. Wniosek w sprawie rozwiązania RDN może zgłosić Zarząd Krajowy, Krajowa Rada Polityczna lub grupa co najmniej 500 członków RDN,.
 12. Decyzję w sprawie rozwiązania RDN mogą podjąć jednogłośnie założyciele RDN pozostający członkami RDN.
 13. Podejmując uchwałę o likwidacji RDN Kongres Krajowy RDN określa przeznaczenie środków finansowych i majątku RDN, pozostałych po likwidacji.
 14. Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą Kongresu Krajowego RDN podjętą na wniosek Prezesa RDN, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Kongresu. Wnioski w sprawie zmiany Statutu do Krajowej Rady Politycznej mogą składać: Zarząd Krajowy, Zarządy Okręgów lub 100 członków RDN.
 15. W sprawach nieuregulowanych w statucie lub budzących wątpliwości kompetencję do dokonywania wykładni Statutu posiada Zarząd Krajowy RDN.
 16. Osoby   składające wniosek o rejestrację Partii Politycznej Razem Dla Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia, tworzą zarząd RDN na czas organizacji.
  protokol powolania czlonkow zarzadu

 

dołącz do rdn

 

 

 

statut